Yeni torba yasada neler var? 2023 torba yasa ne zaman çıkacak? İşte yeni torba yasa maddeleri

0

2023 borsa kanununda ne olacağı binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. Ekonomiye yönelik düzenlemelerin yer alacağı yeni borsa tasarısı geçtiğimiz hafta Cuma günü Meclis’e sunuldu. Yeni tasarının detayları tartışılıyor. Peki, yeni borsa yasası çıkınca ne olacak? Detaylar burada.

2023 borsa hesabının detayları merak ediliyor.Pek çok hüküm içeren yeni borsa kanun teklifi geçtiğimiz hafta Cuma günü TBMM’ye sunuldu.İşte borsa kanunundaki yeni maddeler;
Vergi mükellefiyeti bilgileri kapatılan ticaret ve sanayi odaları ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilir. Her yılın Ocak ayında güncelleme çalışması yapan Odalar, alınan kapalı sorumluluk açıklamasına istinaden yönetim kurulu kararı ile ilgili pay sahibini askıya alabilir ve kontenjanların tahakkukunu durdurabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Bu üyenin ticaret sicili açık olduğu sürece oda üyeliği devam eder.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, toplam tutarı 50 bini geçmeyen aidat ve feri borçlar için odayı kurar. Brüt asgari ücretin yüzdesi 1 yıldan az olan ve askı süresi dolacak ve borsa toplantıları karar verebilecekleri tavan limiti belirleyebilecekler.Transfer için 15 yılda belirlenen sürenin 2’si TOBB’un yüzdesi TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin ihtiyaçları için kullanılacak yıllık gelir 25 yıla, lisanslı antrepo işletmelerine 2 yıl süreyle verilen lisansların süresi 3 yıla çıkarılacak. Tüccar ve sanatkarların meslek emirlerinin genel kurul toplantıları, noter kanalıyla yapılacak talep üzerine yönetim kurulunun alacağı kararla, tutanak ve gündem ile beşte ikisinin noter imzası ile düzenlenecek yönetim kurulunca onaylanır. Genel kurul üyeleri olağanüstü toplanacak Sebze ve meyve Yeterli arz ve talep ile Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1 Ocak 2012 tarihinde, 12 yıllık kira sözleşmesi Halihazırda toptancı hallerinde tahsisli işleri kullanan mevcut arsa sahiplerine tanınan hak 18 yıla çıkarılacak.
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki iş ilişkisinde, karşı tarafın işini önemli ölçüde etkileyen, diğer tarafın makul karar verme kabiliyetini azaltan veya sözleşme kapsamında taraf olmayacak bir iş ilişkisinin parçası haline gelmesine neden olan faaliyetler. normal koşullarda haksız ticari uygulama olarak kabul edilecektir. Kanuna göre haksız ticari uygulama olarak tanımlanan faaliyetler şunlardır: – Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi, sözleşmede belirtilen koşullar dışında, kalite standartları – Kampanya bedelini kampanya ile satış yapmak istemeyen tarafa yansıtın – Tarım Gıda ve gıda ürünleri tedarikinde yazılı veya elektronik sözleşme ile iş ilişkisinin şartlarını belirtmeyiniz. – d’nin zararına tek taraflı değişikliklere izin veren maddeleri sözleşmeye girin. – Ürün Talebi Doğrudan ilgi alanına giren herhangi bir hizmet vermese dahi mağaza açma ve yenileme, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım payı ve diğer adlar altında tazminat almak. Bozulabilir gıda ürünleri siparişlerini, karşı tarafın kusurundan kaynaklanan haller hariç olmak üzere, ürünlerin tesliminden sonra bozulma veya kaybolma gibi maliyetleri yansıtan veya mülkiyet devri. bozulan gıdadaki ayıbın ispatı siparişi iptal eden veya bedelini karşı tarafa yansıtan kişiye aittir.
Kanuna göre imalatçı, tedarikçi ve perakende satış yapan işletmeler arasındaki ticari ilişkiden doğan ödemelerin sözleşme süresi içinde yapılması esas olacak. Bozulabilir tarımsal gıda ürünleri için üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme süresi; Alacaklı küçük, borçlu orta veya büyük veya alacaklı orta ölçekli şirket ve borçlu büyük şirket ise 30 günü, diğer hallerde 45 günü geçemez. – ölçek veya alacaklı orta ölçekli şirket ve borçlu büyük şirket ise 60 gün ile sınırlı olacaktır. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, teslim veya mülkiyetin devir tarihinden hangisi daha erken ise esas alınarak hesaplanacaktır. Ödemenin zamanında yapıldığını ispat yükü borçluya ait olacak.Anılan düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2024 olacak.
Elektrik, su, metan gazı gibi alış veriş merkezine ait olmayan giderler, alışveriş merkezlerinin ortak alanlarına ilişkin yenilenemez bakım, onarım, güvenlik ve temizlik giderleri ile fiilen çalışan bordro personelinin görevlerine ilişkin giderler alışveriş merkezinde ortak giderler olacak. Bu harcamalar için sadece alışveriş merkezindeki mağazalardan katkı payı alınabilir. Reklam, pazarlama ve danışmanlık gibi ortak gider niteliği taşımayan giderler ile belgesiz giderler için tazminat alınmayacaktır. Paylaşılan gelirler ortak giderlerin karşılanmasında kullanılacaktır.Alışveriş merkezi sahibi veya yöneticisi her yıl bir önceki yıla ait ortak gelir gider tablosu hazırlayarak alışveriş merkezinin ticari faaliyetlerine iletecektir. Raporda, her bir ticari faaliyetin tahsil edeceği ortak gelir ve giderler ile ortak gider katkı paylarının türleri ve miktarları hakkında Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler yer alır. Haksız ticari uygulamaların önlenmesi amacıyla caydırıcı idari para cezası uygulanacaktır. Ancak, sözleşmenin sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi veya süresinin uzatılmasının kabul edilmesi halinde, yönetim giderlerinin alt kalemleri sözleşmelerde ayrıca belirtilmedikçe, bu giderlere ilişkin katkı payı alınmaz. ticaret şirketlerinin yönetim giderleri olarak sadece alışveriş merkezinde çalışan bordro personelinin görevlerine ilişkin giderleri, Ticaret şirketlerinin ödeyeceği katkı payları, bu şirketlerin satış alanlarının, diğer işletmelerin satış alanlarına bölünmesi ile hesaplanacak. ​​alışveriş merkezinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde talep edilmesi halinde yurtdışında sürekli hizmet veren veya Ticaret Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idari görevlerde bulunanlar. Durumlarına uygun “ticaret bilirkişi” kadrosuna atanırlar.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seo paket casibom