Vergi affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Borç yapılandırma yasasında son durum – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Özel İller, Belediyeler ve YİKOB tahsilat daireleri tarafından belirlenen bazı kamu alacakları üzerinden, Yönetmeliğin yayımı tarihinde henüz ödenmemiş veya ödenmemiş vergiler ile belediyeler ile büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin bazı kredileri ile vergi cezaları, idari para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uyarınca takip edilen krediler, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile her türlü faiz, tahsil, geç yapılandırılacak. bu kredilere ilişkin ödeme, temerrüt faizi, geç ödeme.

İtirazlı ibraz edilen beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilen krediler de kesin alacak olarak yapılandırılacaktır.

Her araç için MTV ödenecek, araç için idari para cezası ödenecek ve geçiş ücretinin en az yüzde 10’u kadar taksit ödenmesi şartıyla, fiziki muayeneye izin veriliyor.

1 Ekim 2020 tarihinden sonraki katma değer vergisi ve bu vergilerin beyanından kaynaklanan damga vergisinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Belediyelerin su, atıksu ve katı atık bedelleri ile bunların paylarının bir kısmı, büyükşehir belediyelerinin katı atık bedelleri, su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atıksu giderleri ile YİKOB’un gider ve kredi payları yapılandırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin dava etmemeleri, hukuki yollardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da aranacak.

Söz konusu kuruluşların kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan kamu alacakları da Yönetmeliğin uygulama kapsamına girmektedir. Bu nedenle, yönetmeliğin yayımı tarihinde ilk derece yargı merciinde dava açılmış olması veya dava açma süresinin henüz dolmamış olması, vergi tarhiyatlarının re’sen veya idare tarafından ayrıca yapılmış olması, ve hükümler, temyiz veya temyiz sürelerinin sona ermemiş veya temyiz/itiraz veya temyiz süresinin sona ermemiş olması Talep edilen veya düzeltme talebi için son tarih olan vergi tarhiyatları ve gümrük vergilerine ilişkin hükümler karar düzeltmesi uygulanan tedbir de yapılandırılacaktır.

Kanun ayrıca gümrük yükümlülüğüne ilişkin sadece vergi/idari yaptırımlara ilişkin davalar, kanun kapsamında itiraz edilen idari yaptırımlar ve itiraz edilen vergi yaptırımlarına ilişkin davalarda ödenecek tutarları da düzenlemektedir.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanamayan vergi inceleme ve tarh işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tahsil edilen vergilerin yapılanması ve mahsuplaşmanın faydası, tebligat bildirimine bağlı olarak başvuru ve ödeme koşulları belirlenir ve karara bağlanır.

Bu nedenle, para cezasına tabi olanlar, cezanın yüzde 25’ini ilgili dönemlere katılma nedeniyle vergi ziyaı cezalarında öngörülen süre ve şekilde öderlerse, kalan yüzde 75’lik kısım kaldırılacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.