SON DAKİKA HABERİ: Kamuda sözleşmeliye kadro teklifi yasalaştı – Son Dakika Türkiye Haberleri

0

Son dakika haberi! Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna nazaran, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanlardan lüzumlu koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça duyuru edilecek yerlerde görevlendirilmek suretiyle imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı işyar kadrolarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak vazife yapanların unvanlı işyar ekibine atanması için düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Mensubu Seçme Imtihanı’ndan kafi puanı alması, sözlü yada uygulamalı sınavda başarıya ulaşmış olması gerekecek.

NAKİL İÇİN 4 YIL ŞARTI

Işgören kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Yabancı uyrukluların, Ulusal Eğitim Bakanlığında ölçü kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, hizmetine kısmi zamanlı olarak gerekseme duyulacakların, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, Devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de mecburi hallerde sözleşme ile istihdamları sağlanabilecek.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ek olarak olmak suretiyle sözleşme esas ve usuller Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, mecburi hallerde mali yılla sınırı olan olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi yada sözleşme süreci içinde Cumhurbaşkanı sonucu ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden 1 yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyecek.

Devlet Memurları Kanunu’na doğal olarak kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlarında çalıştırılmak suretiyle işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 senelik emek harcama süresini tamamlayanlar, bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı işyar kadrolarına atacak.

Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı işyar ekibi bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Bu personel can güvenliği ve sıhhat sebepleri hariç olmak suretiyle 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Işgören kadrolarına atananlar, aynı yerde minimum 1 yıl daha vazife meydana getirecek.

Bu kapsamda işyar kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık aşama ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Işgören kadrolarına atananlar, atandıkları kadronun mali ve toplumsal haklarına göreve başladığı zamanı takip eden ay başından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Bu kapsamda işyar kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU, 60 GÜN İÇİNDE ATAMA

Yasayla 1 yıldan azca süreli, ayın yada haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri şeklinde kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırı olan olarak çalışanlar hariç olmak suretiyle, Devlet Memurları Kanunu’nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile yöresel idarelerde vazife meydana getiren sözleşmeli personelin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde işyar kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Yerel idarelerde ekibe geçirilen personel, yalnız yöresel idareler içinde naklen atanabilecek.

4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların hususi mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden işyar kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak suretiyle 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak.

Dört senelik sürede, işyar ekibine atanmadan ilkin doğal olarak oldukları mevzuata nazaran yer değişiklik yapma hakkına haiz olanların vazife bölgeleri, söz mevzusu mevzuatta yer edinen süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek.

28 Kasım 2022’den ilkin sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar işyar ekibine geçebilecek.

Devlet Memurları Kanunu’na nazaran 4B kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlardan bazıları pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birime, bazıları ise Cumhurbaşkanınca belirlenen işyar kadrolarına alınacak.

İl hususi idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile yöresel yönetim birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan işyar ekibine geçirilecek.

Yazılı olarak 30 gün içinde başvurusunu yapanlar, bu madde yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacak.

Kanuna nazaran, 28 Kasım 2022’de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, parasız izin şeklinde nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran tekrardan hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için müracaat ve atanmaya ilişkin süreler tekrardan hizmete alındıkları tarihten itibaren başlamış olacak.

SÖZLEŞMELİ SANATÇILARIN KADROYA ALINMASI

Kültür ve Gezim Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde devamlı vazife meydana getiren sözleşmeli sanatçılar ile bunlarla aynı yada benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında değişik mali ve toplumsal haklara haiz olarak 1 yıldan azca süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de devamlı vazife meydana getiren sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.

Buna nazaran yapılacak atamalarda kurumların boş pozisyonları kullanılacak. Kafi sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla beraber pozisyon ihdas edilmiş sayılacak.

Bu şekilde meydana getirilen atamalar, atama işlemini takip eden 1 ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle Kamu Personel Informasyon Sistemi’nin bulunmuş olduğu kuruma bildirilecek.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Gezim Bakanlığı yetkili olacak.

BELEDİYELERDEKİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ATAMASI

Yerel idarelerde çalışan sözleşmeli personelin atanması KPSS ile yapılacak. Buna nazaran sözleşmeli personelin işe alınması işyar kadrolarına ilk kez alınma usulüne doğal olarak olacak.

Sözleşmeli personelden 3 senelik emek harcama süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan işyar kadrolarına atanacak.

Bu kapsamda işyar kadrolarına atananların 1 yıl süreyle öteki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık aşama ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Sıhhat Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife yapanların ekibe alınması da sağlanıyor. Buna nazaran açıktan vekil ebe ve hemşire olarak vazife meydana getiren ve kanundaki genel şartları taşıyanlar düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafınca ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklar.

Bu madde uyarınca işyar kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.