Kooperatifçilik ve Yazılım Gereksinimleri

Kooperatifçilik ve Yazılım Gereksinimleri

Kooperatifçilik

Kooperatifler, bireylerin yalnız başlarına gerçekleştiremeyecekleri ya da birlikte yapmalarında daha çok yarar bulunan işleri, en iyi biçimde ve maliyet fiyatına gerçekleştirmek üzere bir araya gelmeleri suretiyle ekonomik güç birliği oluşturdukları gönüllü kuruluşlardır. Kooperatiflerin amacı kâr elde etmekten ziyade ortaklarına hizmet etmektir. Kooperatifler ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadırlar.
Uluslararası kooperatifler birliğine göre kooperatifçiliğin temelini oluşturan ana ilkeler şöyledir; serbest giriş, demokratik yönetim, karın üyelere alışverişleri oranında dağıtımı, anamal üretiminin (faiz) sınırlandırılması, kooperatiflerin siyasal ve dinsel yansızlığı, peşin satış ve kardan eğitim amaçları için pay ayrılmasıdır. Bu ilkelerden ilk dördü temel ilkeler olup diğerleri yan ilkelerdir.

Kooperatiflerin, değişen politik çevre; küreselleşme, piyasaların serbestleşmesi, teknolojik değişme; işletmelerin özellikle bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi, yeni teknolojilerin uygulanması, değişen pazar koşullarına uygun üretim yapılması, ekonomik değişme; müşteri taleplerindeki değişiklik, perakende sektöründeki birleşmeler ve artan güçleri, gıda güvenliği, ekolojik değişimler, büyük firmalardaki markalaşma gibi etkenlere farklı yöntemlerle cevap vermeleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır

Kooperatiflerin Yazılım Gereksinimleri

Günümüzde özellikle dışarıdan bilgi alışverişinin yoğun biçimde yaşandığı açık sistemde faaliyet gösteren örgütler bilgi teknolojileri ve bilişim sistemlerindeki değişimlere ve yeniliklere yoğun biçimde ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü artık günümüz işletmeleri dijital ortamda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Kooperatiflerde bir örgütlenme biçimi olarak söz konusu çevresel değişiklikler ve getirdiği bilişim teknolojileri uygulamalarını iş süreçlerinde kullanmak durumundadırlar. Böylece kooperatifin iş yapış sürecine uygun bilgi teknolojisi
elde etmek için bütçesinden kaynak ayırması ve bu teknolojiyi kooperatif içinde etkin kullanacak kalifiye işgücüne sahip olması neticesinde, kooperatiflerin etkili biçimde faaliyet göstermesi kolaylaşacaktır. Bilişim sistemleri kullanımı kooperatiflere hız, esneklik, bilgiye kolay ulaşma ve dağıtma açısından bir takım avantajlar sağlamaktadır. BS/BT nin
kooperatiflere sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir.

Ortak Takibi: Ortak bilgileri, sermaye bilgileri, fatura, müstahsil, mal ve hizmet faturaları takibi, ortak listeleri, ortak fatura ve müstahsil hareketleri gibi faaliyetlerin BS/BT aracılığıyla uygulanması örgüte hız kazandırmaktadır.
Stok Takibi: Ürün satım raporları, kar ve zarar analizi, aylık yıllık satış raporu BS/BT kullanımı aracılığıyla yöneticiye daha isabetli karar verme olanağı sağlamaktadır.
Ön Muhasebe Modülü: Alış faturası, satış faturası, iade faturası, tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, kasa makbuzu, alacak dekontu, borç dekontu, genel giderler, çek takibi ile daha güvenli veri edinimi gerçekleşmektedir.
Müstahsil Modülü: Ödeme listeleri, müstahsil listesi, icmal listesi ve beyanname gibi listeler BS/BT kullanımıyla elektronik ortamda
gerçekleştirilebilmektedir.
İnsan Kaynakları Modülü: Bordro, ödeme listesi, işçi bakiye takibi yapılmaktadır ve bu yönüyle zaman ve işgücü tasarrufu sağlamaktadır.
Genel Ayarlar: Kooperatif bilgi kartı, fatura ayarları vb. kapsamaktadır.
Demirbaş Modülü: İşletmeye ait demirbaş malzemelerin kaydının elektronik ortamda tutulabilmesini sağlamaktadır.
Evrak Modülü: Gelen ve giden evrakların kaydının tutulabileceği modüldür.

Bunların yanı sıra BS/BT kaynakları ile bilgiye kooperatif dışından da bağlanılıp istenilen işlemler gerçekleştirilebileceği gibi BS/BT aracılığıyla oluşturulan web Sayfaları örgüt vizyonuna ve paydaşlar tarafından ulaşılabilirliğine etki sağlayan önemli bir uygulamadır.