Borç yapılandırması kesinleşti (MTV, emlak vergisi, trafik cezaları nasıl yapılandırılacak?) – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Kamuoyunda, vergi affı, borç affı olarak malum “Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yapılandırma kapsamına alınan borçlar teklifte şu şekilde sıralandı: 

a) Gömü ve Maliye Bakanlığına bağlı öğrenim dairelerince öğrenim edilen;
1) 4/1/1961 tarihindeki ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
(aa) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi ihtiyaç duyulan beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (gelir yada kurumlar vergisine mahsuben 2022
senesinde ödenmesi ihtiyaç duyulan geçici vergi hariç),

(bb) 2022 yılına ilişkin olarak 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin gerçekleşme eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, (cc) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin meydana getirilen tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, yapılandırma kapsamına alındı. Ek olarak, aşağıdaki alacaklarda yapılandırma kapsamında: 

2) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin verilen yönetimsel para cezaları,

3) Yukarıdaki bentler haricinde kalan ve 21/7/1953 tarihindeki ve 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Öğrenim Usulü Hakkında Kanun kapsamında öğrenim dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve ışık’i kamu alacakları,
4) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer almış olduğu hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

b) 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin 27/10/1999 tarihindeki ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili öteki kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Tecim Bakanlığına bağlı öğrenim daireleri tarafınca 6183 sayılı Kanun hükümlerine bakılırsa takip edilen
gümrük vergileri, yönetimsel para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecilcme zammı alacakları,

SGK BORCU YAPILANDIRMA KAPSAMINDA MI?

Evet, SGK’ya olan borçlar da yasa kapsamına alındı. Tasarıda bu mevzuda söyle denildi: 

c) Toplumsal Güvenlik Kurumuna bağlı öğrenim daireleri tarafınca 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayım geçmişine yada bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar gerçekleşme etmiş olduğu hâlde ödenmemiş olan;

1) 31/5/2006 tarihindeki ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden meydana gelen, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik destek
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

2) 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklar,

3) 31/12/2022 tariliine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan hususi nitelikteki inşaatlar ile ihale mevzusu işlere ilişkin meydana getirilen ön değerlendirme, araştırma yada tespit sonucunda bulunan
noksan işçilik tutarı üstünden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

4) 31/12/2022 geçmişine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyannca uygulanan yönetimsel para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, hususi işlem vergisi ve eğitime katkı oranı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacaklan,

ç) İl hususi idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin olduğu hâ

EMLAK VERGİSİ YAPILANDIRMAYA DAHİL Mİ? 

Evet, belediyelere olan emlak, çevre temizlik şeklinde vergiler de yapılandırma kapsamına alndı. 

Belediyelerin;

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi ihtiyaç duyulan beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2022 yılına ilişkin
olarak 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin gerçekleşme eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların haricinde kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve ışık’i
kamu alacaklar,

2) 26/5/1981 tarihindeki ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 ve mükerrer 97 nci maddelerine bakılırsa tahsili ihtiyaç duyulan ve vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin olduğu hâlde bu Kanunun yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve hisse alacaklan ilebunlara bağlı ışık’i alacakları, 

3) 3/7/2005 tarihindeki ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin olduğu hâlde bu Kanunun yayımı zamanı itibariyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık tutarı alacakları ile bunlara bağlı ışık’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihindeki ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine bakılırsa vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık tutarı alacakları ile bunlara bağlı ışık’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

e) 20/11/1981 tarihindeki ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kurum ve Görevleri Haklımda Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin olduğu hâlde bu
Kanunun yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma oranı alacakları ve bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı şeklinde ışık’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

f) Yatınm İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarımn (YİKOB) vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) ilkin olduğu hâlde bu Kanunun yayımı zamanı itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve ışık’i kamu alacakları,
hakkında uygulanır.

MTV BORCU YAPILANDIRMAYA DAHİL Mİ? 

Evet, yasa kapsamında motorlu taşıtlar vergisi de yapılandırma kapsamına alındı. Teklifte, bu borçlar için şu şekilde denildi:   

” Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanununa bakılırsa verilen trafik yönetimsel para cezası, mülga 11/2/1950 tarihindeki ve 5539 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğü Kurum ve Görevleri Hakkında Kanun ile
25/6/2010 tarihindeki ve 6001 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili ihtiyaç duyulan geçiş tutarı ve yönetimsel para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı geçmişine kadar Yİ-ÜFE aylık değişiklik oranlan esas alınara hesaplanacak meblağ ile katsayı tutarının minimum %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar
18/2/1963 tarihindeki ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu yargı her bir taşıt için ayrı ayrı dikkate alınır.”

YAPILANDIRMADA TAKSİT SAYISI NE KADAR

Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın yalnız ışık’i alacaktan ibaret olması hâlinde ışık’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişiklik oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.

Teklifte taksit oranlarına ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi: 

b) Hesaplanan tutarlann taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer edinen hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların müracaat esnasında on iki, on sekiz, yirmi dört, otuz altı yada kırk sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih
edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere bakılırsa belirlenen meblağ;
1) On iki eşit taksit için (1,09),
2) On sekiz eşit taksit için (1,135),
3) Yirmi dört eşit taksit için (1,18),
4) Otuz altı eşit taksit için (1,27),
5) Kırk sekiz eşit taksit için (1,36)

katsayısı ile çarpılır ve bulunan meblağ taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Sadece, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek meblağ ilgili katsayıya bakılırsa düzeltilir.

EHLİYET CEZALARI AF EDİLDİ Mİ? 

Evet, teklifte sürücülere uygulanan yönetimsel para cezaları af kapsamına alındı. Düzenlemede, el konulmuş olan ehliyetlerin de iade edileceği açıklandı. Maddenin tam hali şu şekilde: 

“Bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin bu Kanunkapsammda sürücülere uygulanan trafik yönetimsel para cezalarına istinaden verilen ve etken durumda olan ceza puanları eylemsiz duruma getirilerek ceza puanı hesaplamasında dikkate alınmaz. Bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin 47 nci maddenin üçüncü fıkrası, 51 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 118 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsammda geçici olarak geri alman ve ilgilisine teslim edilmemiş olan sürücü belgelerinin geçici geri almaları eylemsiz duruma getirilir ve aynı madde de belirtilen süre ve şartlar aranmaksızın ilgilinin müracaatı üstüne iade edilir ve daha sonraki geri alma işlemi hesaplamalarında dikkate alınmaz. Eylemsiz duruma getirilen geçici geri alma süreleri ve ceza puanları, bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten önceki tüm adli ve yönetimsel işler bakımından ilgilisine herhangi bir hak yada kural dışı sağlamaz ve uygulanmış olan trafik yönetimsel para cezalarını ortadan kaldırmaz.”

KİMLER YAPILANDIRMADAN YARARLANAMAZ? 

Yasa teklifinde, terör ve benzeri suçlara karışanların düzenlemeden yararlanamayacağı hususi olarak açıklandı. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort